Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepbrowaruokocim.pl
 
Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.sklepbrowaruokocim.pl, (dalej zwanego "Sklepem"), administrowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim z siedzibą w Brzesku, przy ul. Browarnej 14, 32-800 Brzesko, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000625787, NIP 8691985852, REGON 364885692 (dalej zwana "Administratorem").   W celu kontaktu z Administratorem wyślij maila na adres sklep@smbokocim.pl.   Administrator  respektuje potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i przetwarzali w celach wskazanych poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką, gdyż znajduje ona zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem Sklepu.  
1.      OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA  
1.1  Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „RODO”) jest Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim z siedzibą w Brzesku, przy ul. Browarnej 14, 32-800 Brzesko, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000625787, NIP 8691985852, REGON 364885692.  
1.2  Administrator pozyskuje dane osobowe od Użytkowników sklepu internetowego www.sklepbrowaruokocim.pl. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza na stronie Sklepu. Administrator pozyskuje w ten sposób następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.  
1.3  Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach:
- realizacji złożonego przez Użytkownika w Sklepie zamówienia,  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy tj . art. 6 ust. 1 lit b) RODO
- przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Sklep oraz informacji handlowych. Podstawą przetwarzania w tym celu danych osobowych jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.    
1.4   Zawsze wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą - art 6 ust. 1 lit b).  
1.5  Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.  Państwa dane będą przechowywane również do momentu cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.  
2.      PRAWA UŻYTKOWNIKÓW  
2.1  Prawa użytkownika:
 • Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; o     dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

 • Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

 • Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

 • ·           Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. ·       Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • ·       Po zalogowaniu się na konto w Sklepie Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Sklepu. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto z Sklepu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym sklep@smbokocim.pl lub listownie na adres Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim z siedzibą w Brzesku, przy ul. Browarnej 14, 32-800 Brzesko.
 • ·         W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
2.2  Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając maila na adres: sklep@smbokocim.pl. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.   
2.3  Każdy Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.     
3.      OCHRONA GROMADZONYCH DANYCH
3.1   Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Zapewniamy, że dane osobowe i wszelkie inne informacje są z nami bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.  
3.2   Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z Sklepu.  
3.3   Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze Sklepu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem specjalnego certyfikatu, skutkiem czego wszystkie dane osobowe użytkowników są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.    
4.      WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
4.1  Dane, o których mowa są przetwarzane wyłącznie w celach na które Użytkownik wyraził zgodę.
4.2   Dane o których mowa możemy przekazywać odbiorcom tj.:
-     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
-     podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
-     bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń  
4.3  Dane, o których mowa nie są udostępniane osobom trzecim.    
4.4  Wyjątek od zasady, o której mowa w pkt. 4.2. Polityki prywatności, stanowi sytuacja, w której z żądaniem udostępnienia tych danych do Administratora  wystąpi sąd, prokuratura lub inne organy, po uprzednim wskazaniu podstawy prawnej swojego żądania. W takiej sytuacji Administrator udostępnia powyższe dane w zakresie, w jakim są one wymagane.  
4.5  Administrator może udostępnić również dane, o których mowa w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta Regulaminu Sklepu.  
5.    REALIZACJA ŻĄDAŃ
5.1   W celu realizacji żądań wynikających z zapisów rozporządzenia wszelkie: żądania, zapytania i prośby wynikające ze stosowania RODO należy kierować na adres: sklep@smbokocim.pl  
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel